مشتریان ما

آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی
مرکز پاسخگویی به سوالات دینی دارای حدود 50.000 تماس روزانه

به پرداخت ملت

به پرداخت ملت
مرکز تماس و سامانه ثبت درخواست دارای حـدود 10.000 تماس روزانـه

ماهان نت

ماهان نت
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 70.000 تماس روزانـه

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 6.000 تماس روزانـه

موسسه فکر برتر

موسسه فکر برتر
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 8.000 تماس روزانـه

گروه پیشگامان تجارت سیار

گروه پیشگامان تجارت سیار
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 5.000 تماس روزانـه

سامانه آهن

سامانه آهن
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 3.000 تماس روزانـه

لوازم خانگی بکو

لوازم خانگی بکو
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 2.000 تماس روزانـه

مرکز مشاوره فرهیختگان جوان

مرکز مشاوره فرهیختگان جوان
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 4.000 تماس روزانـه

گروه صنعتی چای دبش

گروه صنعتی چای دبش
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.500 تماس روزانـه

مرکز پخش کتب اسلامی

مرکز پخش کتب اسلامی
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.000 تماس روزانـه

کارخانه تخم مرغ مروارید

کارخانه تخم مرغ مروارید
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 700 تماس روزانـه

پژوهشگران خبره پارس

پژوهشگران خبره پارس
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 2.500 تماس روزانـه

البرز مگامال

البرز مگامال
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.000 تماس روزانـه

رهیاب شناس آسیا

رهیاب شناس آسیا
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.000 تماس روزانـه

گروه نرم افزاری کارا

گروه نرم افزاری کارا
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.000 تماس روزانـه

بسیج جامعه پزشکی

بسیج جامعه پزشکی
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.200 تماس روزانـه

فرآورده های نسوز آذر

فرآورده های نسوز آذر
مرکز تماس ماهان ویپ دارای حـدود 1.000 تماس روزانـه

شرکت رایا ارتباطات کیش

شرکت رایا ارتباطات کیش

شهر کامپیوتر فافا

شهر کامپیوتر فافا