وبینار آشنایی با روشهای مدیریت هوشمند کسب و کار

سانترال ویپ
مرکز تلفن سانترال ویپ (IP PBX)
۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴
ویپ voip
ویپ چیست؟
۱۱ خرداد, ۱۳۹۴

ماهان ویپ بـا همـکاری واحــد الکترونیــکی دانشــگاه آزاد اسلامــی در جهــت برقــراری ارتبـاط موثر با علاقه منــدان حــوزه مدیـریت کسب و کار و فناوری اطلاعات و ارتباطات تصمیم به برگزاری وبینار رایگــان آشنایـــی بــا روشهای مدیریت هوشمند کسب و کار گرفتیـــم و از شمـا دوســت عزیــــز جهــت حضــور در این وبینار دعوت می نماییم.

زمانبندی برنامه به شرح ذیل می باشد :

تاریخ برگزاری : چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴

ساعت برگزاری : ۴:۰۰ تا ۶:۰۰ عصر


ثبت نام در وبینار

شـما می تـوانیـــــد از طریـــــق فـــرم ثبــت نام ، در وبیـــنار رایــــگان آموزشــــی ماهـان ارتباط شــــرکت نمـــــوده و در صـــــورت نیــــاز بــه کســب اطلاعـــات بیشتــــــر می توانیــــــد بــــا واحــــــــــد آمـــــــوزش ماهــــان ارتباط از طریـــــــق شمــاره ۴۰ ۴۰ ۲۷ ۸۷ یا ۲۰ ۲۰ ۲۷ ۸۷ تماس حاصـل نمـــوده یـــا از طریــــــق تماس با ما درخواسـت خــود را بــرای ما ارسال نماییــد.