با افزونه صورتحساب می توانید کلیه هزینه های تماس مجموعه خود را محاسبه نموده و از امکاناتی شامل موارد ذیل بهره مند شوید:

گزارشگیرى ازصورتحساب هزینه تماس به تفکیک تعداد تماس، مدت تماس و هزینه صورتحساب
تعریف گروههاى کاری به همراه زیر مجموعه
تعریف چند شرکت یا گروه و ایجاد زیرگروه ها
تعریف هزینه براى مقاصد متفاوت مانند هر شهر و یا هر اپراتور تلفن همراه
مشاهده گزارش صورتحساب به تفکیک تلفن همراه ، شهرستان و یا هرنمایه از پیش مشخص شده دیگر