تعرفه نرم افزار مدیریت مرکز تماس

برای دریافت صورتحساب، پس از انتخاب تعداد تماس‌های همزمان مورد نیاز، افزونه‌های دلخواه را انتخاب کنید. در پایان، قیمت نهایی نرم افزار مدیریت مرکز تماس شما نمایش داده خواهد شد.