02187273

تخفیف آقای مدیر

ردیفشرح کالا / خدماتمبلغ (ریال)
1  منوی صوتی IVRتماس تصویری Video Call
 ضبط مکالمه  Call Recordingکنفرانس تلفنی Audio Conference
 صف انتظار Call Queueگزارش اتصال تلفن ها Register/Unregister
صندوق صوتی Voice Mailماکرو سفارشی Customized Macro
ارتباط با سیستم های دیگر SIP Trunkهدایت تماس Call Forwarding
تعریف شماره داخلی Extension Numberمدیریت کاربران و تعریف حقوق دسترسی User Acconunt148,000,000
قانونگذاری تماس Cull Rule سافتفون اختصاصی
سناریوی تماس Dial Planبازگشت تماس Call Back
گزارش تماس CDRشنود مکالمات
اعلان صوتی Audio Announcementپنل اختصاصی
بازه زمانی Time Conditionتماس هوشمند Smart Call
ورود اطلاعات گروهی Import Bulk Dataارسال ایمیل SMTP Server
پیگیری و پاسخ  Tracking and Answer
خدمات
2نصب و راه اندازی و آموزش                                          14,800,000
3پشتیبانی سطح C                                        29,600,000
 جمع                                    192,400,000
پیمایش به بالا