پکیج 32 تماس همزمان

با تخفیف پاییزه

ردیفشرح کالا / خدماتقیمت (ریال)
1هسته نرم افزار تا 32 تماس همزمان به همراه ماژول
های پایه و بازگشت تماس+کنفرانس+کاربردهای بین
تماسی+پیگیری و پاسخ )پیغامگیر صوتی(+دریافت
تماس بی پاسخ از تلفن دیگر+ارتباط پیشرفته با نرم
افزار های دیگر+ارسال ایمیل+پشتیبان گیری
پیشرفته+تماس هوشمند
 129,000,000
2
3
4
5
6
7نظارت و مراقبت (مانیتورینگ) 14,000,000
8گزارش تحلیلی صف 16,000,000
9نصب و راه اندازی و آموزش 15,900,000
10پشتیبانی سطح C 31,800,000
11تخفیف 40,000,000-
12جمع 166,700,000

ارتقاء پکیج ها

با تخفیف پاییزه

ارتقا بستهما به التفاوت پرداختی30%تخفیفمبلغ قابل پرداخت
ارتقا از 4 به 16 41,250,000 12,375,000- 28,875,000
ارتقا از8 به 16 22,500,000 6,750,000- 15,750,000
ارتقا از 8 به 32 91,500,000 27,450,000- 64,050,000
ارتقا از 16 به 32 57,130,000 17,139,000- 39,991,000
ارتقا از 16 به 64 143,130,000 42,939,000- 100,191,000
ارتقا از 32 به 64 96,250,000 28,875,000- 67,375,000

تخفیف آقای مدیر
5 (100%) 2 votes