20 آبان, 1396
صدای مشتری

صدای مشتری

صدای مشتری بازخوردهای صدای مشتری تنها زمانی‌ ارزش دارد که جهت تغییر در عملکرد سازمان و به منظور بهبود در تجربه مشتری مورد استفاده قرار گیرد. […]