1398-08-23

فکس اینترنتی یا فکس تلفنی

تفاوت فکس اینترنتی و فکس تلفنی هنوز در بسیاری مراکز تماس شرکت های بزرگ برای ارسال و دریافت نامه ها از فکس استفاده می شود. اگر […]