1398-05-31

استانداردها و KPIهای مرکز تماس (کال سنتر) شامل چه مواردی است؟

مراکز تماس یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده خدمات مشتری‌اند که به‌صورت مداوم تحلیل و بررسی می‌شوند. ممکن است تصور کنید مدیریت مرکز تماس شرکت شما هیچ […]