1396-08-14

آیا تماس را هولد کنیم یا انتقال دهیم؟

آیا تماس را هولد کنیم یا انتقال دهیم؟ وقتی کارمندان با یک سوال چالش‌انگیز مواجه می‌شوند و پاسخی برای آن پیدا نمی‌کنند معمولاً دو راه پیش […]